Alves Farias, Denis. " MITOS RIKBAKTSA" CIET:EnPED [Online], (29 maio 2018)